ÇOCUK KULÜPLERİ YÖNERGESİ

M_LLÎ EG_T_M BAKANLIGI OKUL ÖNCES_ EG_T_M KURUMLARI

ÇOCUK KULÜPLER_ YÖNERGES_

B_R_NC_ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Bakanlıga baglı resmî/özel okul öncesi egitim kurumlarına devam

eden 3-5 yas grubundaki çocukların, egitim saatleri dısındaki zamanlarda Türk Millî Egitiminin genel amaç ve

temel ilkeleri ile Okul Öncesi Egitim Programı dogrultusunda egitimlerinin desteklenmesi için kurulan çocuk

kulübünün isleyisine iliskin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge,Bakanlıga baglı resmî/özel okul öncesi egitim kurumları bünyesinde kurulan

çocuk kulüplerinin kurulus, yönetim, egitim ve isleyisi ile ilgili usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge; 1739 sayılı Millî Egitim Temel Kanunu, 222 sayılı _lkögretim ve Egitim

Kanunu, 3797 sayılı Millî Egitim Bakanlıgı’nın Teskilât ve Görevleri Hakkında Kanun, 5580 sayılı Özel Ögretim

Kurumları Kanunu, Okul Öncesi Egitim Kurumları Yönetmeligi, Millî Egitim Bakanlıgı _lkögretim Kurumları

Yönetmeligi, Millî Egitim Bakanlıgına Baglı Özel Ögretim Kurumları Yönetmeligi, Meslekî ve Teknik Egitim

Yönetmeligi, Millî Egitim Bakanlıgı Yaygın Egitim Kurumları Yönetmeligi, Millî Egitim Bakanlıgı Okul-Aile Birligi

Yönetmeligi,Millî Egitim Bakanlıgı Kurumlarında Sözlesmeli veya Ek Ders Görevi ile Görevlendirilecek Uzman ve

Usta Ögreticiler Hakkında Yönetmelik ile Millî Egitim Bakanlıgı Yönetici ve Ögretmenlerinin Ders ve Ek Ders

Saatlerine _liskin Karara dayanılarak hazırlanmıstır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;

a) Bakanlık: Millî Egitim Bakanlıgını,

b) Genel Müdürlük: Çocuk kulübü açılan okulun baglı bulundugu Genel Müdürlügü,

c) Müdür: Bünyesinde çocuk kulübü açılan bagımsız anaokulu müdürünü ve/veya ana sınıfı ile

uygulama sınıfının baglı oldugu okulun müdürünü,

ç) Müdür yardımcısı: Bünyesinde çocuk kulübü açılan bagımsız anaokulu müdür yardımcısını ve/veya

ana sınıfı ile uygulama sınıfının baglı oldugu okulun ilgili müdür yardımcısını,

d) Bölüm sefi: Bünyesinde çocuk kulübü açılan meslekî ve teknik egitim veren okul/kurumların

uygulama sınıfı yöneticisini,

e) Ögretmen: Yüksek ögretim kurumlarının okul öncesi/çocuk gelisimi ve egitimi ögretmenligine

atanabilen bölümlerinden mezun kadrolu, sözlesmeli, ücretli ve emekli okul öncesi egitimi ögretmenini,

f) Usta ögretici: Çocuk kulübünde ders ücreti karsılıgında Millî Egitim Bakanlıgı Kurumlarında

Sözlesmeli veya Ek Ders Görevi ile Görevlendirilecek Uzman ve Usta Ögreticiler Hakkında Yönetmelik

hükümlerince geçici olarak çalıstırılan ögreticiyi,

g) Çocuk kulübü: _stekli velilerin 3-5 yas grubundaki çocukları için, egitim saatleri dısında ögretmen

ve/veya usta ögretici gözetiminde egitim etkinlikleri yapılan kulübü,

g) Çocuk kulübü bütçesi: Çocuk kulübüne kayıtlı çocukların velileri tarafından ödenen ücretlerden

olusan bütçeyi,

h) Grup: Çocuk kulübünde görevli bir ögretmen/usta ögreticinin sorumlulugundaki çocuk grubunu,

ı) Çocuk kulübü yönetim kurulu: Bünyesinde çocuk kulübü açılan okulun müdür, müdür yardımcısı ve

okulun ögretmenler kurulunca seçilen bir okul öncesi egitimi ögretmeni ile okul –aile birligince çocukları kulübe

kayıtlı velilerin arasından seçilen dört temsilciden olusan yönetimi,

i) Çocuk kulübü merkezi : Bünyesinde çocuk kulübü açılan anaokulu ile ana sınıfı ve uygulama

sınıfının baglı oldugu okulu,

j) Birim saat ücreti: Çocuk kulübüne kayıtlı çocugun velisinin her bir kulüp etkinlik saati için ödedigi

ücreti,

k) Çalısma saati süresi: Çocuk kulübünde görevli ögretmenlerin ek ders ücretlerinin hesaplanmasına

esas olan 50 dakikalık süreyi,

l) Egitim yılı: Egitimin basladıgı tarihten, sona erdigi tarihe kadar geçen ve iki yarıyılı kapsayan süreyi,

m) Okul-aile birligi: Okul ile aile arasındaki bütünlesmeyi,dayanısmayı ve is birligini saglamak amacıyla

yönetici, ögretmen ve velilerden olusan birligi,

ifade eder.

_K_NC_ BÖLÜM

Çocuk Kulübü Kurulması

Çocuk kulübü kurulması

MADDE 5- (1) Personel ve fizikî imkânları yeterli, uygun egitim ortamı bulunan ve kulüp için yeterli

sayıda basvuru yapılan anaokulu ile ana sınıfları ve uygulama sınıflarının bulundugu okullarda, okul

müdürlügünün teklifi ve il/ilçe millî egitim müdürlügünün onayı ile çocuk kulübü kurulur.Çocuk kulübü, kuruldugu

okulun adını alır.

(2) Çocuk kulübü kurulamayan okullardaki/sınıflardaki çocuklar, çocuk kulübü bulunan baska okulların

çocuk kulüplerine kayıt yaptırabilirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kulübün Amaçları ve Çalısma Esasları

Kulübün amaçları

MADDE 6- (1) Çocuk kulübünün amaçları sunlardır;

a) Türk Millî Egitiminin genel amaç ve temel ilkeleri dogrultusunda, 3-5 yas grubundaki çocukların egitim

etkinliklerinin, günlük egitim saatlerinin dısında görevlendirilen ögretmen ve/veya usta ögretici gözetiminde

sürdürmek,

b) Okul öncesi egitim çagındaki çocuklara resim, müzik, drama ve oyun etkinlikleri yaptırılarak

egitimlerini desteklemek,

c) Yapılacak etkinlikler ile farklı yas gruplarındaki çocukların, sosyal uyumlarını ve sosyal gelisimlerini

saglamak.

ç) Sorumluluk kazanmalarını saglayacak bir ortam hazırlayıp; ilgi ve ihtiyaçlarına uygun etkinlikler

düzenleyerek, çocukların kisisel yeteneklerinin ortaya çıkarılmasına ve gelistirilmesine yardımcı olmaktır.

ÇALISMA ESASLARI

MADDE 7- (1) Çocuk kulübüne iliskin çalısma esasları sunlardır;

a) Çocukların kulübe kayıtları velilerin istegine baglı ve ücretlidir. Ancak, okul-aile birligince önerilen ve

okul yönetimince de uygun bulunan ekonomik durumları yetersiz aile çocukları, her çocuk grubuna bir çocuk

olmak üzere ücretsiz kayıt edilir.

b) Anaokulunda ve/veya ana sınıfı ve uygulama sınıfının baglı bulundugu okulda çocuk kulübü

kurulabilmesi için, bos dersligin veya kulüp etkinliklerinin yapılabilecegi uygun bir salonun bulunması

gerekir.Kulübe yer açmak amacıyla mevcut ana sınıfları kapatılamaz.

c) Çocuk kulübü kurulabilmesi için okul müdürlügüne 10 çocuk velisinin basvuruda bulunması esastır.

Yeterli sayısının olusturulamaması halinde daha az sayıdaki çocukla da kulüp kurulabilir. Çocuk kulüplerinde bir

gruptaki çocuk sayısının 15 i geçmemesine özen gösterilir. Ancak, yeni grup olusturacak sayıda basvurunun

olmaması hâlinde, bu sayı 20 çocuga çıkartılabilir. Her yas grubunda yeterli sayıda basvuru olması hâlinde

çocuklar, seviyelerine uygun yas gruplarına göre kulüp etkinliklerine alınır. Zorunlu hâllerde ise 3-5 yas

grubundaki çocuklara bir arada da kulüp etkinligi yaptırılabilir.

ç) Resmî ve dinî bayram günleri ile hafta sonu tatillerinde çocuk kulübü faaliyetleri yapılmaz. Günlük

kulüp etkinliklerinin süresi, 2 çalısma saatinden az, 6 çalısma saatinden çok olamaz.Etkinliklerin en geç saat

19.00’da sona erdirilmesi zorunludur. Ancak yarıyıl ve yaz tatillerinde kulüplerde 8 çalısma saati etkinlik yapılır.

d) Okul müdürü, aynı zamanda çocuk kulübünün yöneticisidir. Uygulama sınıflarında bölüm sefi, müdür

yardımcısı bulunmayan anaokullarında ögretmenler kurulunca seçilecek bir ögretmen, çocuk kulübü yönetiminde

görevlendirilebilir.

e) Kulüplerde görevlendirilecek ögretmen, yüksek ögretim kurumlarının okul öncesi/çocuk gelisimi ve

egitimi ögretmenligine atanabilen bölümlerinden mezun kadrolu, sözlesmeli, ücretli ve emekli ögretmenler ile en

az 60 saat süre ile egitim semineri alan kadrosuz usta ögreticilerden seçilir. Ögretmen ve usta ögretici

görevlendirmelerinde sosyal-kültürel etkinliklerde basarılı ve sertifika sahibi olanlara öncelik tanınır.

f) Çocuk kulüplerinde okul öncesi/çocuk gelisimi egitimi alanlarında ögrenim gören ögrencilerin uygulama

yapmalarına imkân verilir.

g) Çevrenin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif imkânlarının kullanılmasında ilgili kurum/kuruluslar ile is

birligi yapılır.

g) Kulübün temizlik ve büro hizmetlerinde,okulun mevcut kadrolu ve sözlesmeli personeli arasından

görevlendirme yapılır.

h) Kulüpte görevlendirilen yönetici, ögretmen ve personele ödenecek birim saat ücretinin

hesaplanmasında, 50 dakikalık çalısma saati süresi esas alınır.

ı) Kulüp yöneticilerine, görevli ögretmen, memur ve diger personele ödenecek ders saati ücreti; kulüp

gelirlerinin yukarıda belirtilen görevliler için ayrılan oranları, yapılan ders saati/görev saati sayısı toplamlarına

bölünerek bulunur.

i) Veliden alınan kulüp ücreti, kulüp hizmetleri dısında baska amaçlarla kullanılamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kulüpte Yararlanılacak Kaynak ve Yapılacak Egitim Etkinlikleri

Yararlanılacak kaynaklar

MADDE 8- (1) Çocuk kulübü egitim etkinliklerinde yararlanılacak temel kaynak, Bakanlıkça hazırlanan ve

okul öncesi egitim kurumlarında egitim aracı olarak kullanılan “36-72 Aylık Çocuklar _çin Okul Öncesi Egitim

Programıdır.” Ayrıca, Millî Egitim Bakanlıgı Ders Kitapları ve Egitim Araçları Yönetmeligi ile Millî Egitim Bakanlıgı

Ders Kitapları ve Egitim Araçlarının _ncelenmesi ve Degerlendirilmesine _liskin Yönerge geregince seçilen egitim

araçları da kaynak olarak kullanılabilir.

Yapılacak egitim etkinlikleri

MADDE 9- (1) Çocuk kulübünde, Okul Öncesi Egitim Programında yer alan egitim etkinliklerine yer

verilir. Ancak, çocuklar için önem ve öncelik arz eden resim, müzik, drama, oyun ve benzeri etkinlikler ile sosyal

etkinliklere öncelikle yer verilir. Egitim etkinliklerinin yürütülmesinde, Okul Öncesi Egitim Programında yer alan

egitim ilkeleri ile Okul Öncesi Egitim Kurumları Yönetmeliginde yer alan ilkelere uyulur.

Egitim etkinliklerinin planlanması

MADDE 10- Çocuk kulübü etkinliklerinde, çocukların günlük egitim etkinliklerine katıldıkları da göz

önünde bulundurularak, günlük egitimlerini destekleyecek sekilde ve oyun ortamı içinde egitim etkinligi yapılır. 2

saat süreli egitim etkinliklerinde ise çocuklar için önem ve öncelik arz eden egitim etkinlikleri ile sosyal etkinliklere

öncelik verilerek ayrıca plânlama yapılır.

BES_NC_ BÖLÜM

Kayıt-Kabul, Devam-Devamsızlık

Kayıt zamanı

MADDE 11- (1) Çocuk kulübü kayıtları egitim yılı kayıtları ile birlikte baslar ve egitim yılı süresince devam

eder.

Çocuk kulübü kayıtları

MADDE 12- (1)Kulübe, 3-5 yas grubundaki çocukların kaydı yapılır. Çocuk kulübüne kayıt, Basvuru

Formu (EK-1) ve Acil Durumlarda Basvurulacak Kisiler Formu (EK-2) doldurularak yapılır. Kayıtta, çalısan annebabaların

çocuklarına öncelik tanınır. Fazla talep olması hâlinde çocuk kulübü yönetimince kayıt olacak çocuklar

velilerin huzurunda kur’a ile belirlenir.

Devam-devamsızlık

MADDE 13- (1) Kulübe kayıtları yapılan çocukların kulüp etkinliklerini aksatmayacak sekilde

devamlarının velileri tarafından saglanması esastır.

(2) Saglık raporuna dayalı hastalıklar, dogal afet, anne, baba ve kardeslerin ölümü gibi özürler nedeniyle

yapılan devamsızlıklarda, devam etmedigi günlere ait ücret bir sonraki ayın ücretine sayılır. Çocuk kulübüne kayıt

yaptıran, ancak hiçbir hizmet almadan kayıttan vazgeçen velilere ödedikleri aidat iade edilir.

ALTINCI BÖLÜM

Kulüp Yönetimi ve Personel _sleri

Çocuk kulübü merkezi müdürü/yöneticisi ve görevleri

MADDE 14- (1) Çocuk kulübü kurulan her okul çocuk kulübü merkezidir. Çocuk kulübü yönetim kurulu

baskanı aynı zamanda çocuk kulübü merkezi müdürüdür.

(2) Çocuk kulübü merkezi müdürü/yöneticisi asagıdaki görevleri yapar.

a) Kulübe kayıt yaptırmak isteyen velilerin basvurularını kabul eder.

b) Kulüpte görev alacak ögretmenleri ve/veya usta ögreticileri tespit eder.

c) Kulüpte görev alan ögretmen ve diger personel ile kulüp etkinliklerine katılan çocukların

devam/devamsızlık ve benzeri is ve islemlerin yürütülmesini saglar.

ç) Kulüp etkinliklerinin düzen içinde yürütülmesi için gerekli tedbirleri alır.

d) Kulüp çalısmaları için gerekli olan plan ve programların yapılmasını ve uygulanmasını saglar, plan ve

programı inceler ve onaylar.

e) Kulüp gelirlerinden yönetici, ögretmen ve/veya usta ögreticiler ile diger personele ödenecek ücretin

tahakkukunun yapılmasını saglar.

f) Bu Yönerge hükümlerine göre yönetim tarafından yürütülmesi gereken diger görevleri yapar.

Çocuk kulübü yönetim kurulu ve görevleri

MADDE 15- (1)Anaokulu ile ana sınıfı ve uygulama sınıfının baglı bulundugu okulun müdürü,müdür

yardımcısı,ögretmenler kurulunca seçilen bir okul öncesi ögretmeni ile dört temsilci veliden çocuk kulübü yönetim

kurulu olusturulur.Müdür yardımcısı bulunmayan okullarda, okul müdürlügünce uygun görülen bir ögretmen çocuk

kulübü merkezinde görevlendirilir. Uygulama sınıflarında bu görev bölüm sefi tarafından yapılır.

(2) Yönetim kurulu, kulüp merkezinin is ve islemlerinin her bakımdan düzenli olarak yürütülmesinden

sorumludur.

(3) Çocuk kulübü merkezi yönetim kurulu;

a) Kulüp ücretlerini,Yönerge esaslarına göre belirler.

b) Kulüpte görev alan yönetici, ögretmen ve usta ögreticiler ile diger personele ödenecek ücret miktarını

bu Yönerge hükümlerine uygun olarak tespit eder ve velilere duyurur.

c) Kulüp etkinliklerinin düzenli bir sekilde yürütülmesi için gerekli tedbirleri zamanında alır.

ç) Kulübün gelir ve giderlerinin usulüne uygun olarak kayıt edilmesini ve harcanmasını saglar.

d) Kulübün programlarının hazırlanmasını ve uygulanmasını saglar.

e) Görev ve sorumluluklar konusunda üyeler arasında is bölümü yapar.

Ögretmen/usta ögretici seçimi ve görevlendirilmesi

MADDE 16- (1) Çocuk kulübünde görevlendirilecek ögretmen ve usta ögreticiler çocuk kulübü merkezi

yönetimince tespit edilir. Görevlendirmeleri ise kaymakamlık/valilik onayı ile yapılır. _htiyaçtan fazla ögretmenin

çocuk kulübü etkinliklerinde görev almak istemesi hâlinde, alanı ile ilgili yüksek lisans ve doktora yapmıs ve/veya

yapılacak etkinliklerle ilgili sertifika sahibi olanlara öncelik tanınır.

(2) Çocuk kulübünde görevlendirilen ögretmen ve usta ögreticiler görevlendirme onaylarının iptalini

isteyebilir.Bu kisiler görevlendirme onayları iptal edilmeden görevlerini bırakamazlar. Görevlendirmeleri bu sekilde

iptal edilenlerin yerine, basvuruda bulundugu hâlde görev verilemeyenler arasından görevlendirme yapılır.

(3) Çocuk kulübünde görevlendirilen ögretmen ve usta ögreticiler yapılacak etkinliklerle ilgili programı ve

aylık/yıllık çerçeve planı hazırlar. Kulüp etkinlikleri esnasında mevzuata uygun olarak nöbet görevini yerine getirir.

Memur ve diger personel görevlendirmesi

MADDE 17- (1) Çocuk kulübü merkezi yönetimince, okulun muhasebe islerinden sorumlu memur, yoksa

okulda sözlesmeli olarak görevlendirilen memur, çocuk kulübünün idari ve mali islerini yürütmek üzere

görevlendirilir.

(2) Çocuk kulübünün temizlik ve beslenme islerinde varsa okulun kadrolu hizmetlilerinden birisi, kadrolu

personeli bulunmayan okullarda ise sözlesmeli olarak çalıstırılanlardan uygun görülen birisi görevlendirilir.

YED_NC_ BÖLÜM

Malî Hükümler

Kulüp ücretinin tespiti ve alınması

MADDE 18- (1) Çocuk kulübü istege baglı olup ücretlidir.

(2) Velilerin ekonomik durumları ve kulübe devam eden çocuk sayısı esas alınarak; çocuk kulübünün

birim saat ücreti, Devlet Memurları Kanununa göre gündüz ögretimi için belirlenen gösterge rakamı ile aylıklar için

belirlenen kat sayının çarpımından olusan ders saati ücretinin 1/6 sından az, 1/4 ünden fazla olmayacak sekilde

kulüp merkezi yönetim kurulunca belirlenir.

(3) Veliler çocuklarının katıldıkları egitim saati sayısına göre belirlenen ve kendilerine duyurulan kulüp

ücretini her ay pesin olarak, okul-aile birligince çocuk kulübü adına bankada açılan hesaba yatırarak dekontunu

yönetime teslim eder.

Kulüp giderleri

MADDE 19- (1) Çocuk kulübünün giderleri, velilerden alınan ücretlerden olusan kulüp bütçesindeki

gelirlerden karsılanır. Harcamalar çocuk kulübü yönetim kurulu kararı dogrultusunda okul-aile birligince yapılır.

Harcamalarla ilgili belgeler dosyalanır ve denetime hazır hâlde bulundurulur.Bu belgeler bes yıl süre ile saklanır.

Personel giderleri

MADDE 20- (1) Çocuk kulübü personel giderleri; kulüpte görev alan kulüp merkezi yönetim kurulu

baskan ve üyelerine, ögretmenler ve usta ögreticiler ile kulübün muhasebe ve temizlik islerinde görevlendirilen

personele ödenen ücretlerden olusan giderlerdir.

(2) Kulüp gelirlerinin % 10 u egitim etkinlikleri materyal alımında, % 30 u çocukların beslenme giderlerinde

kullanılır. % 35 i kulüpte görevlendirilen ögretmen ve usta ögreticilere, % 15 i okul-aile birligi üyeleri dısındaki kulüp

yönetim kurulu üyelerine, % 5 i kulübün yazısma ve muhasebe islerinde görevlendirilen personele, % 5 i kulübün

temizlik, bakım, evrak ve baskı islerini yürütmekle görevli personele ödenir. Müdür ve görevli müdür yardımcısı ile

ögretmenlere ödenecek haftalık ek ders ücreti, Millî Egitim Bakanlıgı Yönetici ve Ögretmenlerinin Ders ve Ek Ders

Saatlerine _liskin Kararda belirtilen ders saati ücret tutarlarını asamaz. Artan miktar, okul-aile birliginin hesabına

aktarılır.

(3) Ögretmen ve usta ögreticilere ödenecek ders saati ücreti, kulüp gelirlerinin ögretmenler için ayrılan %

35 inin, o kulüp merkezinde yapılan kulüp etkinlikleri saati sayısına bölünmesiyle bulunur. Bulunan ders saati

ücreti, ögretmenin fiilen yaptıgı kulüp etkinlik saati toplamıyla çarpılarak o ögretmenin/usta ögreticinin alacagı

ücret tespit edilir ve ay sonunda ödenir.

Çocuk kulübünde tutulacak defter ve dosyalar

MADDE 21- (1) Çocuk kulüplerinde;

a) Kulüp Kayıt Defteri,

b) Kulüp Yoklama Defteri,

c) Ögretmen Çalısma Saatleri Devam Takip Defteri

ç) Gelen ve Giden Yazı Defteri,

d) Gelen ve Giden Yazı Dosyası,

e) Kulüp ücretleri ile ilgili banka dekontları ve Harcama Belgeleri Dosyası,

f) Kulüp egitim etkinlikleri program ve planlar dosyası,

g) Karar Defteri,

tutulur.

SEK_Z_NC_ BÖLÜM

Denetim ve Sorumluluk

Denetim

MADDE 22- (1) Çocuk kulübü egitim etkinlikleri ile evrak, defter ve dosyaların zamanında, dogru ve

düzgün olarak tutulup tutulmadıgı, yönetici, ögretmen ve diger personelin görevlerini zamanında ve düzenli olarak

yürütüp yürütmedikleri ve benzeri hususlar, ilgili okulun müdürü ve denetim yetkisi bulunanlarca denetlenir.

Sorumluluk

MADDE 23- (1) Bu Yönerge hükümlerince kulüp hizmetlerinde görev alan her kademedeki personel,

görevlerini zamanında ve etkin olarak yerine getirmekle yükümlüdür.

Özel okul öncesi egitim kurumları ile ilgili is ve islemler

MADDE 24- (1)5580 sayılı Özel Ögretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyette bulunan özel okul

öncesi egitim kurumlarında kurulacak çocuk kulüplerinin çalısma saat ve süreleri, kayıt-kabul, devam-devamsızlık,

ücret, sınıf mevcutları, kulüpte görev alacak personelin seçimi, görevlendirmesi ve benzeri konulardaki islemler

özel ögretim kurumları mevzuatında belirtilen esaslara göre yapılır.

Yürürlük

MADDE 25- (1) Bu Yönerge onay tarihinde yürürlüge girer.

Yürütme

MADDE 26- (1) Bu Yönerge hükümlerini Millî Egitim Bakanı yürütür.

EK-1

……………………………………………ANAOKULU/OKULU ÇOCUK KULÜBÜ

BASVURU FORMU

Çocugun Adı ve Soyadı ……………………………

Ev Adresi :…………………………………..

……………………………………………………….....

Ev Telefonu :…………………………………..

Okul Telefonu :…………………………………..

Dogum Tarihi :………………………............

Yası (Gün,Ay,Yıl) :………………...................

Cinsiyeti Kız ( ) ……………Erkek ( ) ……..

Okulu ve Sınıfı :………………………………

…………………………………………………....

Evde Oturan Kisiler :

Adı Yası Sag Ölmüs Öz Üvey

Baba : ……………… …………. ……….. ………… ………. …….

Anne : ……………… …….…… ….……. ………... ………. …….

Kardesler :

1-………………………………………………………………………………………………...

2-………………………………………………………………………………………………...

3-………………………………………………………………………………………………...

4-………………………………………………………………………………………………...

Diger Kisiler :

Adı -Soyadı Yası Yakınlık Derecesi

1-………………………………………. ………………………… …………………

2-………………………………………. ………………………… …………………

3-………………………………………. ………………………... …………………

Anne-Baba Hakkında Bilgiler :

Anne Baba

Egitim Düzeyi : …………………………………… ………………………………….

Meslegi : …………………………………… ………………………………….

Çalısgı Yer : …………………………………… ………………………………….

Telefonu : …………………………………… ………………………………….

Aylık Geliri : …………………………………… ………………………………….

Anne-Baba Ayrı _se Ayrı Oturanın :

Adresi :……………………………………………………………………………….

Telefon :……………………………Bosanmıs ( ) Ayrı Yasıyor ( )

Çocugun Özel Durumu :

Bedensel Engel, Dil ve Konusma Bozuklugu, Üstün veya Özel Yetenekli, Genetik Bozukluk, Yaygın Gelisimsel

Bozukluk, Zihinsel Yetersizlik, Dikkat Eksikligi ve Yıkıcı Davranıs Bozuklugu, Alerji, Çigneme, Yutma Güçlügü, Kronik

Hastalıklar, Davranıs Bozuklukları, Geçirdigi Hastalıklar ve Yapılan Asılar.

1-………………………………………………………………………………………………...

2-………………………………………………………………………………………………...

3-………………………………………………………………………………………………...

4-………………………………………………………………………………………………...

Basvuranın :

Adı-Soyadı :

_mzası :

Tarih :

NOT : “Basvuru Formu” Müracaat eden veli tarafından doldurulacak ve çocukların Kulübe

alınmasında bu bilgiler esas alınacaktır.

EK-2

……………………….……………………… ANAOKULU/OKULU ÇOCUK KULÜBÜ

AC_L DURUMLARDA BASVURULUCAK K_S_LER FORMU

ÇOCUGUN

Soyadı : …………………………………………………….

Adı : …………………………………………………….

Dogum Yeri : …………………………………………………….

Dogum Tarihi : …………………………………………………….

BABANIN

Adı -Soyadı : …………………………………………………….

_s Adresi : …………………………………………………….

_s Telefonu : …………………………………………………….

Ev Adresi : …………………………………………………….

Ev Telefonu : …………………………………………………….

ANNEN_N

Adı-Soyadı : …………………………………………………….

_s Adresi : …………………………………………………….

_s Telefonu : …………………………………………………….

Ev Adresi : …………………………………………………….

Ev Telefonu : …………………………………………………….

OKULA GET_R_P GÖTÜREN_N

Adı-Soyadı : …………………………………………………….

Adresi : …………………………………………………….

Telefon : …………………………………………………….

AC_L DURUMLARDA ANABABANIN

DISINDA

BASVURULACAK K_S_N_N

Adı-Soyadı : …………………………………………………….

Adresi : …………………………………………………….

Telefon : …………………………………………………….

VARSA ÇOCUGA BAKAN

HASTANE VEYA

DOKTORUN

Adı-Soyadı : …………………………………………………….

Adresi : …………………………………………………….

Telefon : …………………………………………………….

NOT : Çocuga ve Yakınlarına ait bilgilerin bulundugu bu form karta bastırılarak çogaltılır.