BA S B A K A N L I K
Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü


Sayı : B.02.0.PPG.0.12-320-9532 25 Haziran 2002
Konu :


GENELGE: 2002/25


ILGI: 28.12.1999 tarih ve B.02.0.PPG.0.12-320-22206 (1999/62) sayılı genelge.

Devlet memurlarının liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde yükselmelerini sağlamak amacıyla, 15.03.1999 tarih ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik” yürürlüğe konulmuştur. Kamu kurum ve kuruluşları, söz konusu Genel Yönetmelik hükümlerinin birlik ve beraberlik içinde uygulanması, personelin etkinliğinin ve verimliliğinin sağlanması ve atanılacak bos kadro/pozisyonların gerektirdiği niteliklerin kazandırılması için aşağıdaki hususlara uyacaklar, özel yönetmeliklerindeki diğer hükümler saklı kalmak üzere, bu hususlarla ilgili gerekli değişiklikleri yapacaklardır.

1. Yönetmelik kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşları, atama yapacakları kadro/pozisyonlar için görevde yükselme eğitimi programını, anılan Genel Yönetmeliğin 10’uncu maddesindeki ortak ders konularında en az (30) (günde en fazla 7 saat), kurumsal konularda en az (45) saat olmak üzere, toplam (75) saat olarak düzenleyeceklerdir. Bu sürelerden fazla süreyi kapsayan eğitim programı da düzenlenebilecektir. Ancak, her ne şekilde olursa olsun, personelin görevde yükselme sınavına girebilmesi için, eğitim programının tamamına katılmaları gerekmektedir.

Eğitim programının uygulanmasında, eğiticilerin seçiminin, programın günlük süresinin ve eğitim ortamının bireyin etkin olarak öğrenmesini ve sürece katılmasını sağlayacak şekilde olmasına dikkat edilecektir.

2. Atama yapılacak bos pozisyonlara ilişkin bilgiler ve/veya kadroların sınıfı, unvanı, derecesi ve adedi belirtilerek, bütün teşkilatlara ve personele eğitim tarihinden en az (1) ay önce, eğitimin yeri ve zamanı ise, eğitime katılacaklara en az (15) gün önce bildirilecektir.

Atama yapılacağı duyurulan kadro/pozisyon sayısının en fazla (2) kati kadar personel görevde yükselme eğitimine alınacaktır. İki katından az istekli bulunması halinde ise, durumu uygun olan bütün personelin eğitime katılması sağlanacaktır.

3. Kurum ve kuruluşlarca atama yapılacağı duyurulan kadro/pozisyon sayısının (2) katından fazla personelin başvurması halinde, bu personelin seçiminde öğrenim düzeyi, hizmet süresi, sicil, disiplin ve benzeri nitelikleri göz önünde tutularak düzenlenen ek-1’deki Değerlendirme Formunda gösterilen puanlamaya uyulacak, bu forma göre değerlendirilmek suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere kadro/pozisyon sayısının (2) kati kadar personel belirlenerek eğitime alınacaktır.

Ayrıca, görevde yükselme sınavı sonunda alınan puanların eşit olması halinde de, ataması yapılacak personel, ekli formdaki puanlama esas alınarak tespit edilecektir.


4. Genel Yönetmeliğin 10’uncu maddesindeki ortak konuları kapsayan ders notları Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanarak kitap haline getirilmiş ve kurumlarının hizmetine sunulmuştur. Bu ders notlarından birer örnek Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine de gönderilmiştir.

Adi geçen kurumlar soruları belirtilen ders notlarından hazırlamaktadır. Bu nedenle, belirtilen ders notlarının eğitim süreci içinde isteyen personel tarafından temin edilmesi sağlanacaktır.

Görevde Yükselme Eğitiminin, kurumlarca belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konuları içerecek ders notları ise, kurumlarca hazırlanarak eğitime katılanlara verilecek ve birer örnekleri de sınavdan önce Devlet Personel Başkanlığına ve ayrıca soruların hazırlanması amacıyla sınavı yapacak kuruma gönderilecektir.

Görevde yükselme eğitimi ve sınavı sonucunda basarili olanlar ile basarili olanlardan durumlarına uygun kadro/pozisyonlara atananlara ilişkin ek-2’deki Görevde Yükselme Formu (bugüne kadar yapılan eğitimler de dahil olmak üzere) doldurularak, her yılın Haziran ve Aralık ayı içerisinde Devlet Personel Başkanlığına gönderilecektir.

5. Kurumlar, görevde yükselme eğitiminin tamamlanmasını müteakip (1) ay içinde, yazılı sınavın yapılmasına yönelik gerekli protokolün tesis edilmesi amacıyla Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine başvuracaklardır.

6. Mahalli idarelerin muhasebeci veya başkatip kadrolarının, genel hükümler çerçevesinde ve nüfusun artmasına bağlı olarak Hesap İsleri Müdürü veya Yazı İsleri Müdürü seklinde değiştirilmesinin gerekmesi durumunda, bos kadro şartına bağlı olmaksızın Hesap İsleri Müdürü veya Yazı İsleri Müdürü kadroları için görevde yükselme eğitimi ve sınavı düzenlenebilecektir. Bu şekildeki dolu kadro değişikliği taleplerinin genel hükümlere göre değerlendirilebilmesi için görevde yükselme eğitimi sonunda basarili olanların basari belgelerini ilgili mahalli idarenin kadro taleplerine eklemesi gerekmektedir. Basari belgeleri ilgililer bakımından kadro ihdasına bir hak teşkil etmeyecektir.

Hesap İsleri Müdürü ve Yazı İsleri Müdürü dışındaki unvanlar için bos kadro olmaksızın görevde yükselme eğitimi ve sınavı düzenlenmeyecektir.

7. Bir göreve vekaleten atanan personel, gerekli nitelikleri taşımış olsa da, vekalet edilen kadro/pozisyon unvanı kazanılmış hak olarak görülemeyeceğinden, bunlar görevde yükselme eğitim ve sınavına tabi tutulmadan vekalet edilen kadro/pozisyona atanamayacaktır.

8. Devlet Personel Başkanlığı’nca eğitimle ilgili koordinasyonun yürütülmesi, eğitimlere katkı sağlanması ve maliyetlerin en aza indirilmesi için kamu kurum ve kuruluşları, düzenlemeyi planladıkları görevde yükselme eğitim programlarını her yıl aralık ayı sonuna kadar anılan Başkanlığa bildireceklerdir.

9. Devlet Personel Başkanlığınca kamu personeli ile ilgili olarak yürütülecek hizmet içi eğitim faaliyetleri için kurum ve kuruluşlar, eğitim merkezleri ve salonları ile gerektiğinde sosyal tesislerini anılan Başkanlığın talebi üzerine ücretsiz olarak tahsis edeceklerdir.

Ilgi genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Bülent ECEVIT

Başbakan

DEGERLENDIRME FORMU

Adi ve Soyadı

-

Sicil No:

-

Görev Yeri ve Unvanı

-

DEGERLENDIRME KISTASLARI

Puan Degeri

Adayin Puani

1. Başvuru tarihi itibarıyla öğrenim durumu *
a) Önlisans
b) 3 Yıllık Y.okul
c) Lisans
d) Y.Lisans
e) Doktora


4
6
8
10
12

-

2. Müracaat bitim tarihi itibarıyla DMK.’nun 68/B md.göre göre
hesaplanacak (isçi statüsü ile geçici personel statüsünde geçirilen süreler hariç) hizmet süresinin
a) 10 yıla kadar (10 yıl dahil) her bir yılı için
b) 10 yıldan sonraki her bir yılı için
1
0.25

-

3. Son üç yıllık sicil notunun aritmetik ortalamasının 1/10’u (Üç yıllık ortalama sonucu kesirli olması halinde tam sayıya tamamlandıktan sonra 1/10’u hesaplanacaktır.)

-

-

4. İlgili mevzuat hükümlerine göre atamaya yetkili amirlerce verilmiş olan (Ayni yılda verilmiş birden fazla belge varsa, sadece birer tanesi değerlendirmeye alınacaktır.)
a) Her Takdirname için
b) Her Ödül için2
4

-

5. 1999 yılından sonra katıldığı en az (5) gün süreli her bir hizmet içi eğitim programı için

2

-

6. Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavından **
a) (D) alanlara
b) (C) alanlara
c) (B) alanlara
d) (A) alanlara


2
4
6
8

-

7. Aldığı her disiplin cezasından (af kapsamına girenler hariç)
a) Her uyarma, kınama için
b) Her aylıktan kesme için
c) Kademe ilerlemesinin durdurulması için


-2
-4
-6

-

8. Eksi puanlar düşüldükten sonra toplam

-

-

* Adayın son öğrenim düzeyine göre puan verilecektir. Örneğin doktora yapmış bir aday 12, lisans
eğitimini tamamlamış aday 8 puan alacaktır.
** Bulgarca hariç olmak üzere yalnız bir dil için puanlama yapılacaktır.
Yapılan puanlama sonucunda puanları eşit olan adaylardan, talip olunan kadro/pozisyon için öngörülen
alt unvanda (örneğin Sb.Müdürlüğü için Şeflikte) geçen hizmeti fazla olan adaylara öncelik tanınacaktır.